IQOS & Friends Kushtet & Termat e Përdorimit

IQOS & Friends Kushtet & Termat e Përdorimit

Suport Pyetje të shpeshta IQOS & Friends Kushtet & Termat e Përdorimit
Suport Pyetje të shpeshta IQOS & Friends Kushtet & Termat e Përdorimit

Hyrje

Këto Kushte dhe Afate rregullojnë pjesëmarrjen e çdo personi në nismën IQOS&Friends, të drejtuar nga Philip Morris Albania shpk, ose ndonjë prej filialeve të saj. Ju jeni udhëzuar këtu në lidhje me qëllimin tuaj për të marrë pjesë në iniciativën IQOS&Friends. Kjo kërkon që ju të bëni kërkesën tuaj për të qenë pjesë e iniciativës duke tërhequr benefitin në IQOS CLUB, të merrni pjesë në një intervistë me ftesë dhe nëse jeni të suksesshëm, merrni pjesë në xhirimin e fushatës së ardhshme të markës IQOS&Friends dhe fushatave dhe përvojave të tjera të ngjashme ("Fushata IQOS"). Fushata IQOS do të ofrohet nga një anëtar i grupit të kompanive Philip Morris International.

Kush jemi ne? 

Ne (të quajtur edhe “ne”) jemi Philip Morris Albania shpk me zyra tek Rruga Murat Toptani, nr.1, pallati Eurocol, 10 kati, Tiranë, Shqipëri, ndërsa në disa raste Philip Morris Products S.A. me zyra në Avenue de Rhodanie 50, 1007 Lozanë, Zvicër dhe filialet e saj, dhe të gjithë anëtarët e grupit të kompanive Philip Morris International. Parimet tona kryesore janë: (i) vendimi më i mirë që mund të marrë një duhanpirës është të lërë fare duhanin dhe nikotinën; (ii) të miturit nuk duhet të përdorin duhan ose nikotinë në asnjë formë; (iii) IQOS është për të rriturit që përndryshe do të vazhdonin të pinin duhan ose të përdornin produkte të tjera nikotine; (iv) ne nuk ofrojmë IQOS për njerëzit që nuk kanë përdorur kurrë duhan ose produkte nikotine ose që kanë lënë duhanin dhe produktet e nikotinës; (v) IQOS nuk është alternativë ndaj lënies së duhanit dhe nuk është projektuar si ndihmë për ndërprerjen; (vi) IQOS nuk është pa rrezik dhe ofron nikotinë, e cila krijon varësi; (vii) kalimi në IQOS është megjithatë një zgjedhje më e mirë sesa të vazhdosh të pish cigare.

Kush je ti? 

Ju (i referuar edhe si "i juaj") jeni një person që është: (i) 25 vjeç e lart, (ii) konsumator i IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, (“Produktet IQOS”); (iii) një anëtar i IQOS Club, (iv) i gatshëm të ndajë përvojën e tij në IQOS dhe të marrë pjesë në Fushata IQOS dhe (v) nuk ka ndonjë lidhje ekzistuese me ne, si punësimi ose angazhimi në ofrimin e shërbimeve.

Çfarë është fushata IQOS? 

Qëllimi i Fushatës IQOS është të ndajë përvojën e IQOS (“Momenti IQOS”) i përdoruesve të rritur të IQOS me të rritur të tjerë të cilët përndryshe do të vazhdonin të pinë duhan ose të përdornin produkte të tjera që përmbajnë nikotinë. Fushata IQOS do të ndahet përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit në mbarë botën, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: faqen e internetit të IQOS, llogaritë e mediave sociale të IQOS, emailet nga IQOS, bannerët e IQOS në faqet e internetit të palëve të treta, në dyqanet e IQOS dhe pikat e tjera të shitjes, paketimin e produkteve dhe përmes forma të ndryshme të shtypura dhe dixhitale.

Fushata IQOS do të përbëhet nga fazat e mëposhtme:

Faza 1 - Paraqitja e Aplikimit

Jeni të ftuar të bëni kërkesën tuaj për të qenë pjesë e iniciativës duke tërhequr benefitin në IQOS CLUB. Do të merrni 100 pikë në IQOS Club për tërheqjen e benefitit. Të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen nga ne dhe ne do të zgjedhim aplikantët që do të kalojnë në fazën tjetër të Fushatës IQOS. Nëse ju zgjedhim, do të komunikojmë drejtpërdrejt me ju për të konfirmuar hapin tjetër të Fushatës IQOS. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim informacionin që jepni në aplikacionin tuaj, veçanërisht përvojën tuaj si përdorues i IQOS në fushatën e IQOS.

Faza 2 – Intervista

Nëse aplikimi juaj zgjidhet nga ne, ju do të ftoheni në një intervistë 30 minutash online me ne. Për pjesëmarrje në intervistë do të merrni një kuti dhuratë të personalizuar. Pas intervistave do të zgjedhim pjesëmarrësit që do të kalojnë në fazën tjetër të Fushatës IQOS. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim informacionin e dhënë në deklaratat tuaja të dhëna gjatë intervistës në fushatën IQOS.

Faza 3 - xhirimi i fotografive dhe videove

Pas fazës së intervistës, nëse jeni zgjedhur, ne mund t'ju ftojmë për të xhiruar materiale të Fushatës IQOS. I gjithë materiali i krijuar dhe prodhuar gjatë xhirimeve, duke përfshirë çdo material në të cilin merrni pjesë, do të përdoret nga ne për fushatën IQOS. Ju do të merrni ftesa dhe bileta ekskluzive për eventet e IQOS, për pjesëmarrjen në xhirime dhe për materialet e prodhuara gjatë xhirimeve të cilat do të përdoren nga ne në Fushatën IQOS.

Ju konfirmoni se çdo opinion në lidhje me IQOS-in e shprehur nga ju gjatë xhirimit përfaqëson opinionet tuaja dhe se nuk jeni ndikuar në asnjë mënyrë nga një person tjetër ose palë e tretë.

Nuk ju lejohet të përdorni ose publikoni asnjë material të krijuar ose prodhuar gjatë pjesëmarrjes suaj në Fushata IQOS në llogaritë tuaja të mediave sociale ose në ndonjë platformë tjetër dixhitale.

Çdo përmbajtje e krijuar nga përdoruesi (UGC) e ndarë nga ju me ne gjatë fushatës IQOS do të trajtohet në përputhje me licencën për të përdorur UGC Licenca për të përdorur Përmbatje të Gjeneruar nga Përdoruesit

NËSE NUK PRANONI ME KËTO KUSHTE DHE KUSHTE, NUK MUND TË MERRNI PJESË NË FUSHATËN E IQOS.

Çfarë presim nga ju?

Pronësia e të Drejtave 

Ju pranoni që ne do të zotërojmë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesat për të gjitha materialet e krijuara dhe prodhuara me pjesëmarrjen tuaj gjatë fazave të përshkruara më sipër të Fushatës IQOS (së bashku "Materialet"). Ne do të jemi pronari i vetëm dhe ekskluziv i Materialeve, në të gjitha vendet, që nga koha e krijimit të Materialit, për aq sa është e mundur ligjërisht.

Ju pranoni që të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi në mbarë botën mbi dhe për të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në dhe për të gjitha Materialet, do të jenë të lira dhe të pastra nga çdo barrë, pretendim ose barrë tjetër, dhe në masën më të plotë të lejuar me ligj do të caktohen në mënyrë të pakthyeshme tek ne. Nëse një transferim i disa të drejtave të pronësisë intelektuale në lidhje me Materialet nuk lejohet nga ligji qeverisës, ju na jepni neve (dhe të emëruarve tanë) të gjitha të drejtat ekskluzive të përdorimit dhe shfrytëzimit në këto të drejta të pronësisë intelektuale të pakufizuara në kohë, territor dhe metoda e shfrytëzimit.

Ju na jepni të drejtën për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, shfaqur dhe përgatitur vepra të prejardhura, të performojmë publikisht, të shfaqim, shpërndajmë, transmetojmë dhe të përdorim ndryshe Materialet, tërësisht ose pjesërisht në çfarëdo mënyre që dëshirojmë, për qëllime komerciale, në çdo media e parashikuar për botim në mbarë botën.

Ju pranoni të na lejoni të përdorim emrin, pseudonimin, citatet, ngjashmërinë, pseudonimin, të drejtat e publicitetit, zërin, performancën e drejtpërdrejtë ose të regjistruar, autografin, fotografitë, vendin e banimit, vitin kur keni kaluar në produktet IQOS nga cigaret dhe informacionin biografik të dhënë nga ju keni përfshirë në Materiale në përputhje me njoftimin tonë të privatësisë, i disponueshëm në NJOFTIM MBI PRIVATËSINË E KONSUMATORIT TË PMI

Ju pranoni që na siguroni të Drejtat e Pronësisë Intelektuale që rrjedhin nga krijimi dhe prodhimi i Materialeve, dhe të drejta të tjera vullnetare, dhe jeni të lirë dhe në gjendje të lidhni këtë marrëveshje me ne.

Ju mund të kontaktoni contact.al@iqos.com për çdo pyetje ose sqarim në lidhje me marrëveshjen tuaj me këto Kushte dhe Afate, nëse besoni se materiali juaj i mbrojtur nga e drejta e autorit ose pronësia intelektuale është përdorur pa autorizim ose nëse të drejtat tuaja të privatësisë ose të personalitetit janë shkelur.

Për qëllimet e këtyre Kushteve dhe Afateve, "Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale" nënkupton të drejtat e autorit, të drejtat morale, të drejtat e bazës së të dhënave, markat tregtare, markat e shërbimit, emrat tregtarë, dizajnet, patentat dhe të drejtat në adresat e internetit dhe emrat e domeneve, qofshin të regjistruara apo të paregjistruara, si mund të ekzistojë tani ose në të ardhmen dhe gjithë vullneti i mirë i lidhur me to kudo në botë.

Detyrimet

Në këtë mënyrë ju pranoni të na dëmshpërbleni ne dhe zyrtarët dhe stafin tonë për çdo humbje ose përgjegjësi të shkaktuar prej tyre që lind si rezultat i shkeljes nga ana juaj të këtyre Kushteve dhe Afateve, neglizhencës ose veprimit ose mosveprimit të gabuar.

Në këtë mënyrë ju hiqni dorë dhe shkarkoni përgjithmonë, për veten tuaj dhe përfaqësuesit tuaj ligjorë, të gjitha të drejtat dhe/ose pretendimet që keni, mund të keni, ose që mund t'ju vijnë më pas kundër nesh dhe kontraktorëve tanë, për çdo dhe të gjitha humbjet, dëmet, lëndimet dhe/ose pretendimet që mund të pësohen nga ju drejtpërdrejt ose indirekt që lindin nga pjesëmarrja juaj në fushatën IQOS, pavarësisht se si janë shkaktuar këto humbje, dëmtime, lëndime dhe/ose pretendime, edhe nëse ato janë shkaktuar nga faji ynë ose kontraktorët tanë.

Ju pranoni dhe pranoni se ne nuk kemi asnjë përgjegjësi ose detyrim ndaj jush që rrjedh nga anulimi, shtyrja ose ndryshimi i formatit të Fushatës IQOS dhe se ne nuk mund të garantojmë që Fushata IQOS të vazhdojë siç përshkruhet.

Ju pranoni më tej se ne nuk kemi asnjë përgjegjësi apo detyrim ndaj jush në lidhje me pjesëmarrësit e tjerë të Fushatës IQOS. Ju e pranoni dhe kuptoni se pjesëmarrja juaj në fushatën IQOS është në rrezikun tuaj dhe ju pranoni vullnetarisht të merrni pjesë në fushatën e IQOS dhe pranoni plotësisht dhe mbani përgjegjësi të plotë për çdo rrezik të tillë, duke përfshirë çdo dhe të gjitha rreziqet e humbjes, dëmtimit dhe/ ose lëndim, qoftë i shkaktuar nga ne ose kontraktorët tanë në lidhje me fushatën IQOS ose nga një shkak tjetër, si dhe të gjitha dhe çdo përgjegjësi, si në gjykimin civil ashtu edhe në atë penal.

 

Dispozitat e përgjithshme

Këto Kushte & Afate rregullohen nga ligjet e Shqipërisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit të gjykatave në Tiranë, Shqipëri.

Ne mund t'i ndryshojmë këto Kushte dhe Afate herë pas here. Nëse e bëjmë këtë, ne do t'ju njoftojmë për ndryshime të tilla. Nëse më pas vazhdoni pjesëmarrjen tuaj në fushatën IQOS, kjo do të thotë se pranoni Kushtet dhe Afatet e përditësuara. Data në krye të kësaj faqeje tregon se kur janë përditësuar për herë të fundit këto Kushtet dhe Afatet.

Ju mund të tërhiqeni nga marrëveshja juaj ndaj këtyre Kushtet dhe Afateve në çdo kohë duke kontaktuar contact.al@iqos.com ose me mjete të tjera duke ndjekur udhëzimet e vendosura në komunikimin tonë me ju, por edhe pas një tërheqjeje të tillë marrëveshja juaj do të mbetet e vlefshme dhe e zbatueshme në lidhje me çdo material që na keni dhënë përpara përjashtimit. Ju lutemi, kini parasysh se përpunimi i kërkesës suaj të tërheqjes mund të marrë pak kohë, por ne do të bëjmë çmos që ta bëjmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Duke marrë pjesë në fazën e parë të Fushatës IQOS, pikërisht duke dorëzuar aplikacionin:

- konfirmoni se jeni 25 vjeç e lart,

- ju konfirmoni që jeni përdorues i produkteve IQOS dhe

- ju pranoni dhe pranoni këto Kushte dhe Afate.

Ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë, e cila krijon varësi. Të përdoret vetëm nga të rritur.