01/12/2023

Konkursi "NEXT LEVEL CUBE Photo”

Konkurs Fotografie  "NEXT LEVEL CUBE Photo”

Ju lutemi lexoni me kujdes Rregullat e Konkursit ("Rregullat e Konkursit").

Duke hyrë në konkurs, siç përcaktohet më poshtë, ju pranoni të jeni të lidhur me këto Rregulla.

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 

ORGANIZATORI I KONKURSIT

Këto rregulla përmbajnë kushtet për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve të quajtur "NEXT LEVEL CUBE" (më poshtë: "Konkurs"), i cili organizohet në profilin zyrtar në Instagram të organizatorit të Konkursit: https://www.instagram.com/iqos_al/ referuar në tekstin e mëposhtëm: "Profili Instagram”.

Pjesëmarrja në Konkurs, pra regjistrimi, do të thotë pranim automatik i këtyre Rregullave zyrtare të Konkursit. Personat pjesëmarrës në Konkurs janë referuar më poshtë si: "Pjesëmarrës" ose "Pjesëmarrësi".

Organizatori zyrtar i konkursit është Philip Morris Albania shpk HQ Philip Morris Albania shpk shpk

Rr. Murat Toptani, Qendra Eurocol Kati I 1000 Tiranë (në vijim: "Organizuesi").

Kushtet për pjesëmarrje në Konkurs: Në Konkurs mund të marrin pjesë individët mbi 18 vjeç që janë shtetas të Republikës së Shqipërisë, me banim në Republikën e Shqipërisë dhe që janë përdorues të pajisjeve IQOS. Në mënyrë që Pjesëmarrësi të sigurojë pjesëmarrjen në Konkurs, është e nevojshme t'i përgjigjet kërkesës së Konkursit - të dërgojë një foto nga CUBE.

Për të marrë pjesë në Konkurs, Pjesëmarrësi duhet të dërgojë një foto në profilin Instagram të Organizatorit nëpërmjet mesazhit të drejtpërdrejtë. Organizatori do të kontrollojë nëse fotografia e Pjesëmarrësit është në përputhje me rregullat e Konkursit, dhe nëse po, Organizatori do të publikojë fotot e vlefshme në profilin e Tregimit të Organizatorit në Instagram, pa e përgjuar Pjesëmarrësin apo duke përmendur emrin e tij. Duke marrë pjesë në Konkursin e Fotografisë, çdo Pjesëmarrës i jep të drejtë Organizatorit të përdorë të gjitha fotografitë e marra të paraqitura gjatë Konkursit për qëllime të Konkursit, si dhe për çdo qëllim, në çfarëdo mënyre, dhe pa kufij në kohë apo hapësirë për fotot fituese, pa asnjë kompensim për Pjesëmarrësin që paraqiti foton,  ose ndonjë palë të tretë.

Në mënyrë që një foto të përputhet me Rregullat e Konkursit, ajo duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

• nuk ka produkte duhani me ngrohje në të, as në pajisje, as pranë saj, as ndonjë produkt tjetër duhani

• nuk ka asnjë person në të (është e mundur të bëhet një fotografi e pajisjes në dorë)

• që mbajtësi i pajisjes IQOS është brenda ose pranë karikuesit

• të mos përmbajë asnjë mesazh ofendues apo të papërshtatshëm

Organizatori nuk është përgjegjës për përmbajtjen që Pjesëmarrësit paraqesin si pjesë e aplikacionit përmes Konkursit Instagram. Fotot që janë në përputhje me rregullat e Konkursit do të publikohen në Instagram Story të Organizatorit dhe Instagram Highlight ku audienca mund të votojë historitë e tyre të preferuara përmes Instagram Sticker Taps. Kriteri për përzgjedhjen e 10 fituesve është numri i likes të mbledhur në historinë e postuar në profilin Instagram të Organizatorit.  

10 fituesit më të pëlqyer të çmimeve do të informohen nëpërmjet profilit të Organizatorit në Instagram duke dërguar një mesazh direkt në Instagram.

 

KOHËZGJATJA E KONKURSIT

Konkursi i fotografisë NEXT LEVEL CUBE fillon nga 2 dhjetori dhe zgjat deri më 10 dhjetor.

Pjesëmarrësit mund të dërgojnë fotografitë e tyre nëpërmjet mesazhit të drejtpërdrejtë nga 2 dhjetori deri më 5 dhjetor.

Votimi –do të fillojë më 6 dhjetor dhe do të zgjasë deri më 9 dhjetor. 

Më 10 dhjetor do të zbulohen 10 fituesit.

Nëse, për ndonjë arsye, fituesi nuk e kërkon çmimin brenda 3 ditëve, e drejta e çmimit është fituar nga fituesi rezervë. Mënyra e njoftimit të fituesve rezervë si dhe kushtet për marrjen e të drejtës së çmimit janë të njëjta me mënyrën e njoftimit dhe kushtet për fituesit origjinalë.

 

ÇMIMET

Çmimet janë pajisjet IQOS ILUMA. Në total do të jenë 10 fitues.

 

Përgjegjësia dhe përjashtimi i përgjegjësisë

Është përgjegjësi personale e pjesëmarrësit të sigurohet që persona të paautorizuar të mos marrin pjesë në konkurs duke përdorur profilin e tij në Instagram ose mesazhet direkte dhe Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me këtë. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore në lidhje me mosmarrëveshjet e mundshme që mund të lindin nga e drejta e autorit dhe të drejtat e përdoruesit. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi për pasojat që rrjedhin nga të dhënat e pasakta ose jo të plota të ofruara nga Pjesëmarrësi. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi për dështimin ose pamundësinë për të dorëzuar çmimin për shkak të mangësive/gabimeve në të dhënat e ofruara nga pjesëmarrësi (p.sh. emri i gabuar, ose të dhëna të tjera) ose për dëmet që vijnë nga këto arsye. Organizatori nuk mban përgjegjësi për vonesat e shkaktuara nga problemet në funksionimin e profilit personal në Instagram, pra nëse platforma Instagram nuk është e disponueshme. Herë pas here, mund të ndodhë që shërbimi të mos përdoret për arsye jashtë kontrollit të Organizatorit. Duke pranuar kushtet, Pjesëmarrësi është i vetëdijshëm se përmbajtja, mundësia, shpejtësia e transmetimit të mesazheve, të dhënave dhe përgjigjeve varen nga aftësitë teknike të ofruesit dhe në këtë mënyrë këta elementë mund të ndikohen negativisht nga ngarkesa e rrjetit, dhe faktorë të tjerë, të cilat janë jashtë kontrollit të Organizatorit, si (jo dhe ekskluzivisht) mbingarkesa e rrjetit, mbulimi, gabimet e lidhjes si dhe ruajtja e një lidhjeje të sigurt në internet.

 

Informacion tjetër

Pjesëmarrësit në konkursin e çmimeve konfirmojnë shprehimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme se janë mbajtësit e vetëm të të gjitha të drejtave të autorit [morale dhe pronësore] në fotot që dorëzojnë për pjesëmarrje në Konkurs. Përveç kësaj, Pjesëmarrësit në Konkurs autorizojnë Organizatorin që të komunikojë publikisht fotot e paraqitura pa pagesë dhe/ose t'i përdorë ato në një mënyrë tjetër të përshtatshme dhe/ose t'i ndryshojë ato, të gjitha me qëllim të realizimit të këtij Konkursi. Pjesëmarrësit pranojnë përgjegjësinë e plotë për çdo dëm që i shkaktojnë Organizatorit gjatë Konkursit nga çdo shkelje e Rregullave të Konkursit. Në rast të shkeljes së dispozitave të Rregullave të Konkursit, Organizatori mund t'i mohojë çdo pjesëmarrësi të drejtën për të hyrë në Konkurs. Konkursi nuk organizohet apo zbatohet nga rrjeti social Instagram. Pjesëmarrësit janë të vetëdijshëm se po i dorëzojnë të dhënat e tyre Organizatorit dhe jo rrjetit social Instagram. Informacioni i komunikuar nga Pjesëmarrësi përdoret nga Organizatori për të kontaktuar në lidhje me çmimet, ekskluzivisht në përputhje me Rregullat e Konkursit.

Nëse ka ndonjë pyetje apo problem në lidhje me Konkursin, informacion shtesë mund të kërkohet në adresën e emailit contact.al@iqos.com. Organizatori kryesisht dëshiron të zgjidhë mosmarrëveshjet e mundshme me pjesëmarrësit në mënyrë paqësore. Në zbatimin e Rregullave të Konkursit të sipërpërmendura do të zbatohet ligji i Republikës së Shqipërisë. Në rast mosmarrëveshjeje që palët nuk mund ta zgjidhin në mënyrë paqësore, pranojnë juridiksionin e gjykatës kompetente në Tiranë.

 

Menaxhimi dhe mbrojtja e të dhënave personale - Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Me qëllim të kontaktimit, shpalljes së fituesit dhe dhënies së çmimit, Organizatori do të mbledhë këto të dhëna personale të fituesit: emrin dhe mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit të pjesëmarrësit, si dhe foton e publikuar me qëllim pjesëmarrjen në Konkurs, i cili është objekt i pjesëmarrjes në Konkurs, dhe i cili nuk është dhe nuk përmban të dhëna personale në vetvete. Organizatori do të kryejë operacionet e mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale: mbledhjen, regjistrimin, përdorimin, ruajtjen dhe zbulimin.

Organizatori do t'i përpunojë të dhënat personale të përmendura ekskluzivisht me qëllim të përmbushjes së detyrimeve të tij ligjore për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të çmimeve, si dhe për publikimin e fotove fituese pas përfundimit të Konkursit.

 

 

Konkurs Fotografie  "NEXT LEVEL CUBE Photo”

Ju lutemi lexoni me kujdes Rregullat e Konkursit ("Rregullat e Konkursit").

Duke hyrë në konkurs, siç përcaktohet më poshtë, ju pranoni të jeni të lidhur me këto Rregulla.

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 

ORGANIZATORI I KONKURSIT

Këto rregulla përmbajnë kushtet për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve të quajtur "NEXT LEVEL CUBE" (më poshtë: "Konkurs"), i cili organizohet në profilin zyrtar në Instagram të organizatorit të Konkursit: https://www.instagram.com/iqos_al/ tekstin e mëposhtëm: "Profili Instagram”.

Pjesëmarrja në Konkurs, pra regjistrimi, do të thotë pranim automatik i këtyre Rregullave zyrtare të Konkursit. Personat pjesëmarrës në Konkurs janë referuar më poshtë si: "Pjesëmarrës" ose "Pjesëmarrësi".

Organizatori zyrtar i konkursit është Philip Morris Albania shpk HQ Philip Morris Albania shpk shpk

Rr. Murat Toptani, Qendra Eurocol Kati I 1000 Tiranë (në vijim: "Organizuesi").

Kushtet për pjesëmarrje në Konkurs: Në Konkurs mund të marrin pjesë individët mbi 18 vjeç që janë shtetas të Republikës së Shqipërisë, me banim në Republikën e Shqipërisë dhe që janë përdorues të pajisjeve IQOS. Në mënyrë që Pjesëmarrësi të sigurojë pjesëmarrjen në Konkurs, është e nevojshme t'i përgjigjet kërkesës së Konkursit - të dërgojë një foto nga CUBE.

Për të marrë pjesë në Konkurs, Pjesëmarrësi duhet të dërgojë një foto në profilin Instagram të Organizatorit nëpërmjet mesazhit të drejtpërdrejtë. Organizatori do të kontrollojë nëse fotografia e Pjesëmarrësit është në përputhje me rregullat e Konkursit, dhe nëse po, Organizatori do të publikojë fotot e vlefshme në profilin e Tregimit të Organizatorit në Instagram, pa e përgjuar Pjesëmarrësin apo duke përmendur emrin e tij. Duke marrë pjesë në Konkursin e Fotografisë, çdo Pjesëmarrës i jep të drejtë Organizatorit të përdorë të gjitha fotografitë e marra të paraqitura gjatë Konkursit për qëllime të Konkursit, si dhe për çdo qëllim, në çfarëdo mënyre, dhe pa kufij në kohë apo hapësirë për fotot fituese, pa asnjë kompensim për Pjesëmarrësin që paraqiti foton,  ose ndonjë palë të tretë.

Në mënyrë që një foto të përputhet me Rregullat e Konkursit, ajo duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

• se nuk ka produkte duhani të nxehura në të, as në pajisje, as pranë saj, as në ndonjë produkt tjetër duhani

• se nuk ka asnjë person në të (është e mundur të bëhet një fotografi e pajisjes në dorë)

• që mbajtësi i pajisjes IQOS është brenda ose pranë karikuesit

• të mos përmbajë asnjë mesazh ofendues apo të papërshtatshëm

Organizatori nuk është përgjegjës për përmbajtjen që Pjesëmarrësit paraqesin si pjesë e aplikacionit përmes Konkursit Instagram. Fotot që janë në përputhje me rregullat e Konkursit do të publikohen në Instagram Story të Organizatorit dhe Instagram Highlight ku audienca mund të votojë historitë e tyre të preferuara përmes Instagram Sticker Taps. Kriteri për përzgjedhjen e 10 fituesve është numri i likes të mbledhur në historinë e postuar në profilin Instagram të Organizatorit.  

10 fituesit më të pëlqyer të çmimeve do të informohen nëpërmjet profilit të Organizatorit në Instagram duke dërguar një mesazh direkt në Instagram.

 

KOHËZGJATJA E KONKURSIT

Konkursi i fotografisë NEXT LEVEL CUBE fillon nga 2 dhjetori dhe zgjat deri më 10 dhjetor.

Pjesëmarrësit mund të dërgojnë fotografitë e tyre nëpërmjet mesazhit të drejtpërdrejtë nga 2 dhjetori deri më 5 dhjetor.

Votimi – mbledhja si do të fillojë më 6 dhjetor dhe do të zgjasë deri më 9 dhjetor. 

Më 10 dhjetor do të zbulohen 10 fituesit.

Nëse, për ndonjë arsye, fituesi nuk e kërkon çmimin brenda 3 ditëve, e drejta e çmimit është fituar nga fituesi rezervë. Mënyra e njoftimit të fituesve rezervë si dhe kushtet për marrjen e të drejtës së çmimit janë të njëjta me mënyrën e njoftimit dhe kushtet për fituesit origjinalë.

 

ÇMIMET

Çmimet janë pajisjet IQOS ILUMA. Në total do të jenë 10 fitues.

 

Përgjegjësia dhe përjashtimi i përgjegjësisë

Është përgjegjësi personale e pjesëmarrësit të sigurohet që persona të paautorizuar të mos marrin pjesë në konkurs duke përdorur profilin e tij në Instagram ose mesazhet direkte dhe Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me këtë. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore në lidhje me mosmarrëveshjet e mundshme që mund të lindin nga e drejta e autorit dhe të drejtat e përdoruesit. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi për pasojat që rrjedhin nga të dhënat e pasakta ose jo të plota të ofruara nga Pjesëmarrësi. Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi për dështimin ose pamundësinë për të dorëzuar çmimin për shkak të mangësive/gabimeve në të dhënat e ofruara nga pjesëmarrësi (p.sh. emri i gabuar, ose të dhëna të tjera) ose për dëmet që vijnë nga këto arsye. Organizatori nuk mban përgjegjësi për vonesat e shkaktuara nga problemet në funksionimin e profilit personal në Instagram, pra nëse platforma Instagram nuk është e disponueshme. Herë pas here, mund të ndodhë që shërbimi të mos përdoret për arsye jashtë kontrollit të Organizatorit. Duke pranuar kushtet, Pjesëmarrësi është i vetëdijshëm se përmbajtja, mundësia, shpejtësia e transmetimit të mesazheve, të dhënave dhe përgjigjeve varen nga aftësitë teknike të ofruesit dhe në këtë mënyrë këta elementë mund të ndikohen negativisht nga ngarkesa e rrjetit, dhe faktorë të tjerë, të cilat janë jashtë kontrollit të Organizatorit, si (jo dhe ekskluzivisht) mbingarkesa e rrjetit, mbulimi, gabimet e lidhjes si dhe ruajtja e një lidhjeje të sigurt në internet.

 

Informacion tjetër

Pjesëmarrësit në konkursin e çmimeve konfirmojnë shprehimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme se janë mbajtësit e vetëm të të gjitha të drejtave të autorit [morale dhe pronësore] në fotot që dorëzojnë për pjesëmarrje në Konkurs. Përveç kësaj, Pjesëmarrësit në Konkurs autorizojnë Organizatorin që të komunikojë publikisht fotot e paraqitura pa pagesë dhe/ose t'i përdorë ato në një mënyrë tjetër të përshtatshme dhe/ose t'i ndryshojë ato, të gjitha me qëllim të realizimit të këtij Konkursi. Pjesëmarrësit pranojnë përgjegjësinë e plotë për çdo dëm që i shkaktojnë Organizatorit gjatë Konkursit nga çdo shkelje e Rregullave të Konkursit. Në rast të shkeljes së dispozitave të Rregullave të Konkursit, Organizatori mund t'i mohojë çdo pjesëmarrësi të drejtën për të hyrë në Konkurs. Konkursi nuk organizohet apo zbatohet nga rrjeti social Instagram. Pjesëmarrësit janë të vetëdijshëm se po i dorëzojnë të dhënat e tyre Organizatorit dhe jo rrjetit social Instagram. Informacioni i komunikuar nga Pjesëmarrësi përdoret nga Organizatori për të kontaktuar në lidhje me çmimet, ekskluzivisht në përputhje me Rregullat e Konkursit.

Nëse ka ndonjë pyetje apo problem në lidhje me Konkursin, informacion shtesë mund të kërkohet në adresën e emailit contact.al@iqos.com. Organizatori kryesisht dëshiron të zgjidhë mosmarrëveshjet e mundshme me pjesëmarrësit në mënyrë paqësore. Në zbatimin e Rregullave të Konkursit të sipërpërmendura do të zbatohet ligji i Republikës së Shqipërisë. Në rast mosmarrëveshjeje që palët nuk mund ta zgjidhin në mënyrë paqësore, pranojnë juridiksionin e gjykatës kompetente në Tiranë.

 

Menaxhimi dhe mbrojtja e të dhënave personale - Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Me qëllim të kontaktimit, shpalljes së fituesit dhe dhënies së çmimit, Organizatori do të mbledhë këto të dhëna personale të fituesit: emrin dhe mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit të pjesëmarrësit, si dhe foton e publikuar me qëllim pjesëmarrjen në Konkurs, i cili është objekt i pjesëmarrjes në Konkurs, dhe i cili nuk është dhe nuk përmban të dhëna personale në vetvete. Organizatori do të kryejë operacionet e mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale: mbledhjen, regjistrimin, përdorimin, ruajtjen dhe zbulimin.

Organizatori do t'i përpunojë të dhënat personale të përmendura ekskluzivisht me qëllim të përmbushjes së detyrimeve të tij ligjore për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të çmimeve, si dhe për publikimin e fotove fituese pas përfundimit të Konkursit.

 

 

ZGJIDHNI OFERTËN QË JU PËRSHTATET!
Lexo më shumë.
FOR THE LOVE OF CONNECTIONS
Lexo më shumë.
Një javë surprizash në butikun IQOS
Lexo më shumë.
Zbulo Yjet e IQOS
Lexo më shumë.
Më shumë për të zbuluar me Shërbime dhe Privilegje
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh.

Privilegje që ju frymëzojnë.
Kujdes tek i cili mund të mbështetesh
Zbuloni si të merrni më të mirën nga pajisja juaj me eskpertët tanë IQOS.
Shpërblimet e besnikërisë
Fitoni pikë nga ofertat, përmirësimet e pajisjes dhe programet tona.
Qëndro i qetë
Sigurim në rast aksidenti, zëvendësim i shpejtë dhe asistencë ndërkombëtare.